محمد نوری زاد: فاجعه در راه است

او در اين نامه که در وبسايت شخصی اش منتشر شد، با اشاره به شرايط بحرانی کشور آورده است: پيشنهاد می کنم آقايان يک يا علي‌ای بگويند و آشکارا بر اين سخن متحد شوند. که: آقا جان، همه ی ما برای آن حق مسلم، هم شعار داده ايم و هم هزينه کرده ايم. هزينه‌اش را اگرريخته ايم دور، فدای سرتان. شعاری هم اگرسرداده ايم پس می گيريم. با همان قوت وانرژی. مثلا فرياد برمی آوريم: انرژی هسته‌ای خسته ايم خسته ايم. شما خودت را وامدار آن شعارها مدان. جام زهر را هم شريکی سرمی کشيم. مردانه همه ی ما می آييم وسط. می گوييم همه ی ما در برآمدن اين ضايعات پشت در پشت سهيم بوده ايم. همه ی ما که وسط باشيم، هم جام زهر، و هم تبعات بعدي‌اش سرشکن می شود ميان ما که هزاران نفريم و شما که يک نفريد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s